Wartości niematerialne i prawne – co to takiego

Wartości niematerialne i prawne – definicja

Zgodnie z przepisami przez wartości niematerialne i prawne należy zakwalifikować nabyte przez firmę prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby przedsiębiorstwa.

Wartości niematerialne i prawne – przykłady

Przykładami wartości niematerialnych i prawnych są:

 • autorskie prawa majątkowe,
 • licencje,
 • koncesje,
 • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
 • know-how,
 • nabyta wartość firmy
 • koszty zakończonych prac rozwojowych.

Powyższe prawa majątkowe można zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełniają łącznie warunki:

 • przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok,
 • zostały przeznaczone na potrzeby własne firmy,
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania.

Zobacz też:

Harmonogram pracy

ile dni na dostarczenie zwolnienia?

kwota zmniejszająca podatek

Wartości niematerialne i prawne – amortyzacja

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa minimalny okres amortyzacji poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych:

 • dla licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące (max. roczna stawka amortyzacji 50%);
 • dla licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych – 24 miesiące (max. roczna stawka amortyzacji 50%);
 • dla poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych – 12 miesięcy;
 • dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 60 miesięcy (max. roczna stawka amortyzacji 20%).

LinkCentrum – nowoczesna baza stron www