Brak wyników wyszukiwania.

Polityka Prywatności

Traktując jako priorytet bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez system dbamy aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej także jako „RODO"). Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności. 

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisu „Media IT” pod adresem: www.mediait.pl (dalej jako „Serwis”) i jego funkcjonalności (dalej jako „Użytkowników”) jest WINS WYDAWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-166) przy ul. Bolesława Krzywoustego nr 105 lok. 21, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000842313, NIP: 8952217886, REGON: 386101288, o kapitale zakładowym 60.000,00 zł, adres e-mail: [email protected] (dalej jako „Administrator”).

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI 

 1. Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych przekazywanych nam przez Użytkowników.
 2. My, a także firmy z nami współpracujące, z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione do tego przez Administratora.
 3. Gromadzimy tylko dane niezbędne dla załatwienia sprawy, nie zbieramy i nie przetwarzamy danych nadmiarowych.
 4. Gromadzone przez nas dane zabezpieczane są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników:
  1. korzystających Serwisu, w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  2. kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail w celu obsługi i odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników do Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo; Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w wiadomości e-mail skierowanej na adres [email protected], tj. adres poczty elektronicznej e-mail oraz inne dane, jeżeli Użytkownik podał je dobrowolnie w treści wiadomości;
  3. kontaktujących się z Administratorem w celu uzyskania oferty usług świadczonych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą; Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w wiadomości e-mail, tj. adres poczty elektronicznej e-mail oraz inne dane, jeżeli Użytkownik podał je dobrowolnie w treści wiadomości;
  4. wchodzących w interakcje z Administratorem za pośrednictwem naszych profili w sieciach społecznościowych:
   - w celu administrowania profilem Administratora w serwisach społecznościowych, poprzez udzielanie odpowiedzi na wiadomości, komentarze i reakcje oraz w celach statystycznych i reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych w ramach tych serwisów społecznościowych;
   - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest komunikacja biznesowa z użytkownikami serwisów społecznościowych, marketing usług i produktów własnych Administratora, poprzez dostarczanie treści informacyjnych o Administratorze, jego usługach i produktach, oraz budowanie marki Administratora. Administrator przetwarza ogólnodostępne w Serwisie dane osobowe Użytkownika takie jak imię, nazwisko, wizerunek oraz w przypadku wysyłania wiadomości – dane podane dobrowolnie w treści wiadomości.
  5. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw przez Administratora.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednocześnie jest ono jednak niezbędne dla potrzeb komunikacji z Państwem, a także zawarcia oraz prawidłowego wykonania przez nas umowy.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz kontaktowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie przez nas usług. Jednakże w przypadku braku wyrażenia na nie zgody nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować celem przedstawienia Państwu naszej aktualnej oferty.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jeżeli korzystają Państwo z usług elektronicznych, Państwa dane będą przetwarzane przez cały czas trwania usługi oraz do 3 lat od jej zakończenia.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych.
 3. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisów społecznościowych, Państwa dane będą przetwarzane przez cały czas trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, danych serwisów społecznościowych albo Państwa konta w tym serwisie.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do:
 2. - żądania informacji na temat tego, czy przechowujemy jego dane osobowe,
  - dostępu i wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania,
  - czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania,
  - żądania ich przeniesienia bądź usunięcia,
  - wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub też żądania jego ograniczenia,
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, mogą Państwo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na jej podstawie do czasu wycofania zgody.
 4. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.
 5. Mogą Państwo również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 6. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać e-mail na adres [email protected].
 7. W zakresie współadministrowanych danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisów społecznościowych mogą Państwo wykonywać swoje prawa wobec operatora tego serwisu społecznościowego zgodnie z zasadami określonymi przez tych operatorów:
  1. Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation,
  2. Twitter: https://twitter.com/en/privacy,
  3. LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other#other.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być współpracujące z Administratorem podmioty trzecie, tj.:
  1. dostawcy usług utrzymania i rozwoju Serwisu,
  2. dostawcy usług hostingowych,
  3. dostawcy poczty elektronicznej,
  4. dostawcy programów do wysyłki wiadomości elektronicznych w imieniu Administratora,
  5. podmioty obsługi klienta,
  6. podmioty świadczące usługi prawne dla Administratora,
  7. operatorzy portalu społecznościowego Facebook, Twitter i LinkedIn.
 3. Podmioty trzecie, o których mowa powyżej, na mocy odpowiednich umów zobowiązane są do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie w celu wskazanym przez Administratora. Podmioty te są także zobowiązane do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Administrator przekazuje dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, wyłącznie w celu w jakim zostały udostępnione, do następujących podmiotów z uwagi na międzynarodowy charakter ich usług:

 1. Meta Platforms Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot, który odpowiada za działalność fanpage’a Administratora w serwisie facebook.com Informacje o standardach prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Meta Platforms Inc oświadczyła, że wdrożyła standardowe klauzule umowne, o których możesz przeczytać tutaj: https://www.facebook.com/business/help/336550838147603.
 2. Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot, który umożliwia analizę ruchu w Serwisie. Informacja o standardach prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Google oświadczyło, że wdrożyło nowe standardowe klauzule umowne, o których możesz przeczytać tutaj:
  - https://support.google.com/analytics/answer/9012600?utm_source=awfe&utm_medium=email&utm_campaign=20175128
  - https://business.safety.google/adscontrollerterms/
  - https://business.safety.google/adsprocessorterms/.
 3. Twitter Inc. z siedzibą w San Francisco, USA – podmiot, który odpowiada za działalność konta Administratora w serwisie Twitter. Informacje o standardach prywatności: https://twitter.com/en/privacy.
 4. LinkedIn Corporation z siedzibą Kalifornii, USA – podmiot, który odpowiada za działalność konta Administratora w serwisie linkedin.pl. Informacje o standardach prywatności, w tym o wdrożeniu standardowych klauzul umownych: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533.
 5. Vimeo.com Inc. z siedzibą w Nowym Yorku, USA – podmiot, który odpowiada za prowadzenie analityk w Serwisie. Informacja o standardach prywatności: https://vimeo.com/privacy.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być profilowane w celu dostosowania treści i spersonalizowania kierowanej do Użytkowników oferty. Nie będzie mieć to żadnego negatywnego wpływu na Państwa prawa i wolności.

WSPÓŁADMINISTRATORZY

 1. Administrator korzysta z tzw. „wtyczki społecznościowej” tj. zamieszczonego w Serwisie banneru serwisów Facebook, Twitter i LinkedIn, które przekierowują odpowiednio:
  1. strony Administratora prowadzonej przez niego w serwisie Facebook https://www.facebook.com/people/Media-it/100075778244344/ (dalej jako: „Profil Facebook”),
  2. strony Administratora prowadzonej przez niego w serwisie Twitter https://mobile.twitter.com/mediait (dalej jako: „Profil Twitter”),
  3. strony Administratora prowadzonej przez niego w serwisie LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/media-it/?originalSubdomain=pl (dalej jako: „Profil LinkedIn”).
 2. W związku z wykorzystywaniem przez Administratora Profilu Facebook, Profilu Twitter i Profilu LinkedIn oraz zamieszczenia w Serwisie wtyczek społecznościowych współadministratorem danych Użytkownika jest również odpowiednio:
  1. Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (dalej jako: „Facebook”), ,
  2. Twitter International Unlimited Company z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland (dalej jako: „Twitter”),
  3. LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: Wilton Place, Dublin 2, Ireland (dalej jako: „LinkedIn”).
  4. a łącznie z Administratorem jako: „Współadministratorzy”).
 3. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych, której celem jest wyświetlanie statystyk aktywności użytkowników Profilu Facebook, Profilu Twitter i Profilu LinkedIn oraz działania reklamowe za pomocą dostępnych tam narzędzi.
 4. Więcej informacji o Facebook, Twitter i LinkedIn oraz uzgodnieniach pomiędzy Współadministratorami (w tym zakresach ich odpowiedzialności) można znaleźć w polityce prywatności Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation i https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, w polityce prywatności Twitter pod adresem: https://twitter.com/en/privacy oraz w polityce prywatności LinkedIn znajdującej się pod adresem https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other#other.

COOKIES

 1. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu cookies. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić witrynę Serwisu;
  2. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;
  3. prowadzonej przez Administratora analizy statystyk serwisu z pomocą narzędzi internetowych takich jak np. Google Analytics.
 4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies:
  1. „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. „stałe” (persistent cookies) – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika z urządzenia końcowego.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne”, tj. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;
  2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;
  3. „wydajnościowe”, tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
  4. „funkcjonalne”, tj. umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. związane z generowaniem statystyk i analiz.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.
 7. Użytkownik w każdym czasie ma prawo decydowania o dostępie plików cookies do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
  - Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  - Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  - Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  - Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 10. Pozostawienie przez Użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu cookies na urządzeniu użytkownika.
 11. W ramach Serwisu używane są następujące pliki cookies:
  a. First-party cookies (zarządzane przez domenę mediait.pl)
  NAZWA DOMENA WAŻNOŚĆ OPIS
  PIECEOFCAKEPHP_COMMON_CB mediait.pl 6 godzin używany do zapewnienia ciągłości sesji dla użytkownika przez naszą stronę
  _gcl_au mediait.pl 90 dni używany przez Google AdSense do eksperymentowania z efektywnością reklamy na stronach internetowych korzystających z ich usług
  _hjSessionUser mediait.pl rok używany do przechowywania unikalnego id użytkownika
  _hjIncludedInSessionSample mediait.pl 30 minut powiadamia Hotjar, czy odwiedzający jest uwzględniony w próbkowaniu danych określonym w dziennym limicie sesji witryny
  _hjAbsoluteSessionInProgress mediait.pl 30 minut służy do wykrywania pierwszej sesji użytkownika
  _hjSession mediait.pl 30 minut przechowuje dane bieżącej sesji
  b. Third-party cookies (zarządzane przez zewnętrzne domeny)
  Zarządzane przez podmiot trzeci – Google LLC (dalej jako: Google)
  NAZWA DOMENA WAŻNOŚĆ OPIS
  G_ENABLED_IDPS google.com 6 miesięcy używany do jednokrotnego logowania do Google
  G_AUTHUSER_H google.com sesja używany do autoryzacji konta Google
  _gcl_au google.com 90 dni używany przez Google AdSense do eksperymentowania z efektywnością reklamy na stronach internetowych korzystających z ich usług
  NID google.com 6 miesięcy służą do zapamiętywania preferencji i innych informacji, takich jak preferowany język, ile wyników woli użytkownik wyświetlać na stronie wyników wyszukiwania
  AID google.com 6 miesięcy umożliwia Google gromadzenie informacji o użytkowaniu filmów hostowanych w YouTube.
  __Secure-3PAPISID google.com 2 lata służy do wykrywania pierwszej sesji użytkownika
  __Secure-3PSID google.com 2 lata przechowuje dane bieżącej sesji
  __Secure-3PSID google.com 2 lata tworzy profil zainteresowań odwiedzających witrynę, aby wyświetlać trafne i spersonalizowane reklamy poprzez retargeting
  Zarządzane przez podmiot trzeci – Vimeo.com Inc. (dalej jako: Vimeo)
  NAZWA DOMENA WAŻNOŚĆ OPIS
  __cf_bm vimeo.com 1 dzień używany do celów analitycznych przez Vimeo
  __ssid vimeo.com 1 miesiąc używany do celów analitycznych przez Vimeo
  afUserId vimeo.com 2 lata używany do celów analitycznych przez Vimeo
  Zarządzane przez podmiot trzeci – LinkedIn
  NAZWA DOMENA WAŻNOŚĆ OPIS
  bcookie linkedin.com 2 lata używany do wtyczki społecznościowej LinkedIn
  li_gc linkedin.com 2 lata wykorzystywany przez LinkedIn do przechowywania zgód Użytkowników do wykorzystywania plików cookies
  lidc linkedin.com 1 dzień wykorzystywany do zapamiętywania i przechowywania wykonanych czynności w serwisie
  lang linkedin.com sesja wykorzystane do zapamiętywania ustawień językowych
  Zarządzane przez podmiot trzeci – Facebook
  NAZWA DOMENA WAŻNOŚĆ OPIS
  presence facebook.com sesja wykorzystywane do obsługi okienek czatu Messenger
  xs facebook.com 3 miesiące wykorzystywane do przechowywania unikalnego ID sesji
  c_user facebook.com 30 dni wykorzystywane do przechowywania unikalnego ID użytkownika
  fr facebook.com 3 miesiące wykorzystane do dostarczania reklam
  sb facebook.com 2 lata wykorzystywane do przechowywania danych przeglądarki
  datr facebook.com 2 lata wykorzystane w celu zapobiegania oszustwom
  Zarządzane przez podmiot trzeci – Twitter
  NAZWA DOMENA WAŻNOŚĆ OPIS
  ct0 twitter.com sesja używany ze względu na integrację z Twitterem przy udostępnianiu w mediach
  li_gc twitter.com 6 miesiący używany w celu określenia, czy użytkownik jest zalogowany podczas sesji przeglądark
  lidc twitter.com 1 dzień wykorzystywany do zapamiętywania i przechowywania wykonanych czynności w serwisie
  external_referer twitter.com tydzień umożliwia udostępnienie w mediach społecznościowych
  kdt twitter.com rok używane do identyfikacji w serwisie Twitter, gdy użytkownik nie ma konta
  guest_id twitter.com 6 miesięcy używane do identyfikacji w serwisie Twitter, gdy użytkownik nie ma konta
  personalization_id twitter.com 2 lata umożliwia udostępnienie w mediach społecznościowych
  d_prefs twitter.com 2 miesiące i tydzień umożliwia dostosowanie ustawień preferencji plików cookies
  auth_token twitter.com 2 miesiące i tydzień umożliwia udostępnienie w mediach społecznościowych
  guest_id_marketing twitter.com 2 lata umożliwia wykrycie, czy Użytkownik jest zalogowany w serwisie Twitter
  guest_id_ads twitter.com 2 lata umożliwia udostępnienie w mediach społecznościowych
  Pliki cookies DoubleClick zarządzane przez podmiot trzeci – Google LLC (dalej jako: Google)
  NAZWA DOMENA WAŻNOŚĆ OPIS
  DSID doubleclick.net 2 tygodnie używany do przechowywania preferencji użytkownika
  IDE doubleclick.net 2 lata używany w celu dostarczania reklam lub retargetingu
  Zarządzane przez podmiot trzeci – Gemius S.A.
  NAZWA DOMENA WAŻNOŚĆ OPIS
  Gdyn gemius.com 394 dni plik zawiera wyrażenie hit.gemius.pl i służy ochronie internautów przed zbyt częstym wyświetlaniem się ankiety oraz w celach badawczych wymienionych powyżej
  Gtest gemius.com 394 dni plik zawiera wyrażenie hit.gemius.pl i służy ochronie internautów przed zbyt częstym wyświetlaniem się ankiety oraz w celach badawczych wymienionych powyżej
 12. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Administratora podlegają ich własnej polityce prywatności.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie z Serwisu jest związane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które zapisywane są i przechowywane na serwerze.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami korzystającymi z serwera i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkowników.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwerem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

KONTAKT

Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych, jak również wsparcia przy edycji ustawień, w szczególności dostosowania plików cookies do swoich preferencji albo w przypadku innych zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].